صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما     English
Congress Topicsمحورهای کنگره

 

محور های کنگره مراقبتها

-          تعالی نظام ارایه خدمات و مدل های مراقبتی انواع مراقبتهای ویژه

-          مدل ها و روش های اداره بخش های مراقبت های ویژه

-          مراقبت های ویژه مبتنی بر مشارکت و همکاری بین متخصصان و پرستاران

-          مدیریت و پایش مراقبت های بعدی و بهپایش بیمار پس از ترخیص

-          مدل سازی جریان بیمار، تفکر سیستمی و کاربردهای شبیه سازی

-          به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در مراقبتهای ویژه

-          آینده پژوهی در خدمات مراقبتهای ویژه

-          کیفیت خدمات ، خلق ارزش ، بهبود فرآیند و عملکرد

-          نوآوری های تحول آفرین و روندهای نوظهور در پزشکی مرلقبتهای ویژه

-          سلامت همراه (mHEALTH) و اینترنت اشیا در سلامت ( HIOT)

-          روش های برتر در پرداخت هزینه های مراقبت های ویژه با انگیزه بهبود خدمات

-          شخصی سازی پزشکی در مراقبت های ویژه

-          کامیابی ها ( داستانهای موفیت ) و درس های آموزنده در پزشکی مراقبت های ویژه

-          پزشکی مراقبتهای ویژه مبتنی بر شواهد

-          ادغام فرهنگ مراقبت های ویژهو تسکینی در بخش های ICU

-          مراقبتهای ویژه بیمار و خانواده محور

-          منابع انسانی ، پرستاری و کارکنان مقیم در پزشکی مراقبتهای ویژه


ورود اعضا
اخبار
گالری
  • 1
  • 2
  • 3
برگزارکنندگان و همکاران